Heroji u zelenoj boji: Pitanja i odgovori

14. 03. 2024.

 

Mladi istraživači Srbije odgovorili su na najčešće postavljena pitanja u vezi sa trenutno otvorenim konkursom "Heroji u zelenoj boji".


Kako bi se obezbedio jednak tretman podnosilaca prijava, Mladi istraživači Srbije ne mogu se unapred izjašnjavati o ciljevima, očekivanim rezultatima i aktivnostima projektnih predloga.


PITANJA POSTAVLJENA TOKOM INFOSESIJE (7. Mart 2024.)

 

Pitanje: Ako biste mogli da definišete tačno šta uključuje neformalne grupe, odnosno koje grupe su isključene iz učešća?

Odgovor: Pogledajte Smernice za podnosioce prijava, deo 2.1. Ko može da se prijavi za program podrške?

Neformalne grupe građana nisu registrovane grupe građana (poput udruženja građana). Neformalne grupe građana mogu biti bilo koje grupe građana (aktivista, volontera, zaljubljenika u prirodu i sl.) okupljenih oko istog cilja. Ove grupe nisu pravna lica.

Ovaj poziv ne uključuje podršku udruženjima građana ili drugim pravnim licima.

 

Pitanje: Da li je lokalna zajednica jedno mesto ili može da obuhvata jednu opštinu?

Odgovor: Vaša grupa treba da definiše svoju lokalnu zajednicu koja se odnosi na predmet vašeg projektnog bavljenja. U kontekstu ovog poziva lokalna zajednica se može odnositi na sasvim male teritorijalne celine (npr. neko konkretno zaštićeno područje i njegovo okruženje, tj. naselja u neposrednoj okolini), jednu ili više opština (ukoliko je problem na koji se odnosi vaš projekat na teritoriji više opština).

Pogledajte i kako se generalno definiše pojam: https://rc.gradjanske.org/lokalna-zajednica/

 

Pitanje: Šta su to tačno osetljive grupe na prilagođavanje promenama klime?

Odgovor: Osetljivost na klimatske promene može se posmatrati u odnosu na bilo koju grupu po svim strukturama stanovništva.

Generalno, stanovništvo se može smatrati osetljivim u zavisnosti od ukupnog nivoa društvenog razvoja (npr. regioni zavisni od poljoprivrede i padavina u poljoprivredi biće osetljiviji na izmenjene klimatske uslove, kao i zajednice koje imaju poteškoća u obezbeđivanju resursa za migracije i migrante, zajednice sa visokim nivoom ukupnog siromaštva ili problemima u obezbeđivanju hrane itd.)

Izvor: Priručnik za planiranje prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove

 

Pitanje: Da li možemo da se prijavimo za sredstva koja su opredeljena za ovaj vid podrške za čišćenje i zaštitu jezera?

Odgovor: Pogledajte Smernice za podnosioce prijava, deo 2.2. Aktivnosti za koje se može tražiti podrška kroz program Heroji u zelenoj boji! 

Akcije čišćenja jesu jedna od mogućih aktivnosti na projektu. Važno je sa kojim ciljem ih sprovodite i kako ih uklapate u očekivane rezultate poziva. Imajte u vidu da ako se akcija sprovodi na teritoriji zaštićenog područja treba da pre podnošenja projektne prijave upoznate upravljača i dobijete njihovu Saglasnost za tu aktivnost.

 


PITANJA POSTAVLJENA putem imejla zeleniheroji@mis.org.rs 

 

Pitanje: Da li je za ovu prijavu potreban posebno predračun kojim bi se dokazao budžet u dokumentu Aneks 2 ili to tek pravimo ako prođe projekat?

Odgovor: Pogledajte Smernice za podnosioce prijava, deo 3.1. Budžet predloga projekta.

Potrebno je da popunite Ankes 2, onako kako procenjujete da su troškovi za planirane aktivnosti i da vezu između planiranih aktivnosti i troškova narativno opišete. Taj dokument je obavezni deo prijavne dokumentacije. Nije potrebno da planirane troškove opravdavate predračunima ili ponudama, već samo da prikupite informacije kako bi vaše procene bile što bliže realnim cenama.

 

Pitanje: Cifre koje nam je firma dala su izražene u dinarima. Da li mi trebamo sami da preračunamo u USD i stavimo u Aneks 2? I ako je tako, koju kursnu listu da gledamo ?

Odgovor: Da, budžet prikazujete u američkim dolarima. Prilikom obračuna planiranih troškova koristite trenutno važeći srednji kurs prema Narodnoj banci Srbije.

 

Pitanje: Kako mogu da se planiraju putni troškovi (goriva) obzirom na to da je plaćanje u gotovini ili karticom fizičkog lica, a da je potrebno da imamo predračun zbog oslobađanja PDV-a? Kako onda da računamo u budžetu ovaj trošak?

Odgovor: U Smernicama za podnosioce prijava, deo 3.2. Dozvoljeni troškovi navode se, među ostalim, i troškovi goriva.

Troškove goriva, kao i sve ostale troškove, planirajte prema procenjenim potrebama i bez PDV-a. Svi podržani projekti biće blagovremeno obavešteni o načinu plaćanja troškova goriva


Pitanje: Da li član neformalne grupe može da bude neko kome nije adresa prebivališta u lokalnoj zajednici koja bi se prijavila za program?

Odgovor: Da, član neformalne grupe može da bude neko kome nije adresa prebivališta u lokalnoj zajednici koja bi se prijavila za program. Važno je samo da su svi članovi NFG državljani Republike Srbije.

 

Pitanje: Naš projekat ove godine ima 2 faze. Projekat delimično podržava European Climate Foundation ali nam je potrebno su-finansiranje. Naše pitanje je - Da li Zeleni Heroji može da su-finansira našu ideju?

Odgovor: Ovim programom se ne mogu sufinansirati drugi projekti.

 

Pitanje: Da li je stavka u predlogu budžeta, koja se odnosi na honorare aktivista (25% budžeta), obavezna? Odnosno, da li bismo mogli da je izostavimo, a da taj deo iz stavke honorara prebacimo u troškove za sprovođenje projektnih i promotivnih aktivnosti?

Odgovor: Ne, honorari aktivista nisu obavezna stavka budžeta. Iznos od 25% je naveden kao maksimalno mogući iznos od ukupnog budžeta za troškove honorara.

 

Pitanje: Da li honorari spoljnih saradnika koje želimo da angažujemo na projektu ulaze u 25% od ukupnog budžeta ili njih računamo u troškove sprovođenja projektnih aktivnosti?

Odgovor: U Smernicama za podnosioce prijava, u delu 3.2. Dozvoljeni troškovi piše, pored ostalog:

           • honorari spoljnih saradnika: nosilac projekta može, ukoliko je za ostvarenje rezultata predloženog projekta to potrebno, da angažuje spoljne saradnike, druga fizička ili pravna lica, za obavljanje nekog posla koji je predviđen projektom. Očekuje se da neformalna grupa najveći deo projekta realizuje sama i da već poseduje većinu potrebnih ljudskih resursa.

U tom slučaju ovi honorari su deo troškova sprovođenja aktivnosti, ali su i predmet procene opravdanosti koja će biti ocenjivana kroz evaluaciju predloga projekta.

 

Pitanje: Kako možemo da se prijavimo na vaš konkurs? 

Odgovor: Uslovi za prijavu, potrebna dokumentacija i način prijave su precizno opisani na: Poziv neformalnim grupama za učešće u programu podrške Heroji u zelenoj boji! - Mladi Istraživači Srbije (mis.org.rs) i Poziv neformalnim grupama za učešće u programu podrške Heroji u zelenoj boji! - Za Životnu Sredinu (bos.rs)

 

 

Ovo je poslednji presek pitanja u vezi sa programom podrške ,,Heroji u zelenoj boji''.

Rok za podnošenje predloga projekta je 17.03.2024. do 23:59h.   

Detaljne smernice i dokumenta za prijavu možete preuzeti na LINKU (link ka pozivu)