Ekološke OCD predvođene udruženjem Porečje iz Vučja podnele zahtev lokalnoj samoupravi za pronalaženje adekvatnog modela za rešavanje problema ambalažnog otpada od pesticida

19. 04. 2024.

 

Ekološka organizacija Porečje iz Vučja je u saradnji sa još 4 organizacije civilnog društva podnela zahtev radnoj grupi za praćenje i realizaciju Lokalnog plana upravljanja otpadom za grad Leskovac za početak  pune primene ovog dokumenta u delu koji se odnosi na ambalažni otpad koji nastaje u poljoprivredi, a koji spada u grupu opasnog otpada. Novim Lokalnim planom je jasno predviđeno rešavanje problema ambalažnog otpada od pesticida, pa s tim u vezi tražimo da se pokrene rasprava na radnoj grupi za praćenje i realizaciju Lokalnog plana upravljanja otpadom 2021–2030, za pronalaženje prihvatljivog modela za ovu vrstu otpada.

,,Naša organizacija ima svog člana u ovoj radnoj grupi i jedini smo predstavnici civilnog sektora koji su dobili poverenje da rade na praćenju realizacije ovog lokalnog strateškog dokumenta. To ćemo svakako iskoristiti za rešavanje problema nepovratne ambalaže sredstava za zaštitu bilja i ponuditi neka rešenja za ovaj problem. Poznato je da smo u okviru projekta ,,Zbrinimo ambalažni od pesticida” sproveli aktivnost odvajanja ambalaže od pesticida od ostalog komunalnog otpada u 53 domaćinstava u 3 sela porečkog kraja, pa ćemo to svakako nevesti kao jedno od mogućih rešenja. Ono što smo u toku realizacije projekta u razgovorima sa građanima mogli da zaključimo jeste da je možda najprihvatljivije rešenje da poljoprivredne apoteke preuzimaju ambalažu, odnosno da se za ovu vrstu otpada uvede model koji se primenjuje za akumulatore”, navode iz organizacije Porečje. Pronalaženje adekvatnog rešenja za prikupljanje ove vrste otpada stvorilo bi uslove da poljoprivrednici mogu pravilno koristiti ambalažu sredstava za zaštitu bilja, što bi dovelo do značajnog smanjenja količine ove vrste otpada u prirodi, ali, naravno, sve je to moguće samo uz saradnju donosioca odluka, organizacija civilnog društva i privrednih subjekata kako bi odluka bila zakonska, isplativa i funkcionalna.

Uz zahtev je priloženo i 100 potpisa građana kao podrška ovoj inicijativi.

Projekat ,,Zbrinimo ambalažni otpad od pestidica” podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), u okviru projekta „Zajedno za životnu sredinu”, koji sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Međunarodnom unijom za zaštitu prirode (IUCN), Mladim istraživačima Srbije (MIS), međunarodnom organizacijom The Nature Conservancy (TNC), udruženjem ENECA i Američkom privrednom komorom u Srbiji (AmCham).

Izvor fotografije Pexels