Odgovori na najčešće postavljena pitanja u vezi sa konkursom ,,Menjaj na zeleno!”

14. 06. 2024.

 

Odgovorili smo na najčešće postavljena pitanja u vezi sa programom podrške ,,Menjaj na zeleno!

 

1. Da li se na konkurs mogu prijaviti organizacije civilnog društva i/ili mediji koji do sada nisu imali prihode niti realizovane projekte, na primer oni koji su tek osnovani? 

Organizacije odnosno mediji koji su tek osnovani, koji nemaju prethodno ostvarene prihode niti realizovane projekte ispunjavaju formalne uslove za konkurisanje. Važno je imati u vidu da je neophodno da iz projektnog predloga bude jasno da organizacija/medij poseduje odgovarajuće kapacitete za pripremu i izvođenje predloženog projekta.  

 

2. Da li su partnerstva obavezna? 

Partnerstvo nije obavezno za učešće u Programu, ali će se prijavama podnetim u partnerstvu dati prednost u skladu sa Kriterijumima za ocenjivanje predloga projektnih ideja. Ukoliko se prijava podnosi u partnerstvu, potrebno je da sve partnerske organizacije i/ili mediji učestvuju u osmišljavanju i sprovođenju predloženog projekta, kao i ostalim aktivnostima u okviru Programa. Od nosioca projekta se očekuje da u prijavi jasno navede ulogu partnera u sprovođenju aktivnosti predviđenih predlogom projekta. 

 

3. Da li se može konkurisati za sredstva koja su manja od 8.000,00 USD? 

Tražena sredstva ne smeju biti manja od 8.000,00 USD, ni veća od 12.000,00 USD. U ovoj fazi konkurisanja, od podnosioca prijave se očekuje da napravi procenu troškova koji će biti potrebni za realizaciju planiranih aktivnosti. Pun predlog projekta, uz pripremu matrice logičkog okvira i budžeta projekta, odabrane organizacije će pripremati uz mentorsku podršku dodeljenu od strane BOŠ tima tokom avgusta meseca 2024. 

 

4. Da li partnerstva mogu činiti dve ili više organizacija civilnog duštva, odnosno dva ili više medija?  

Partnerstva ne moraju podrazumevati saradnju između organizacije civilnog društva i medija, već je moguće partnerstvo između dve ili više organizacije ili dva ili više medija. Ukoliko se prijava podnosi u partnerstvu, potrebno je da sve partnerske organizacije i/ili mediji učestvuju u osmišljavanju i sprovođenju predloženog projekta, kao i u ostalim aktivnostima u okviru Programa. Od nosioca projekta se očekuje da u prijavi jasno navede ulogu partnera u sprovođenju aktivnosti predviđenih predlogom projekta. 

 

5. Da li je neophodno da partneri dolaze iz iste lokalne zajednice? 

Nije neophodno da partneri dolaze iz iste lokalne zajednice, već da aktivnosti koje sprovode odgovaraju potrebama zajednice ili zajednica u kojima se realizuju. 

 

6. Na koji način se vrši praćenje lokalnih javnih politika i da li je to obavezna aktivnost? 

Da, praćenje lokalnih javnih politika treba da bude integralni deo svake uspešne projektne ideje. Analiza javnih politika će se vršiti prema metodologiji programa Menjaj na zeleno! Organizacije odnosno mediji koji budu odabrani za dobijanje podrške će proći kroz obavezan trening, tokom kojeg će dobiti jasne smernice i uputstva za praćenje lokalnih javnih politika iz one oblasti za koju se prijavljuju u okviru Programa. Na primer, ukoliko se određena organizacija/medij prijavljuje za oblast upravljanje otpadom, ta organizacija/medij će vršiti analizu lokalnih javnih politika koja reguliše oblast upravljanja otpadom.

 

7. Da li projektne aktivnosti mogu podrazumevati bavljenje javnim politika na nacionalnom nivou?

Projekat može biti usmeren na javne politike na nacionalnom nivou, ali će podržane organizacije/mediji biti u obavezi da sprovedu i analizu lokalnih javnih politika vezanu za konkretnu tematsku oblast kojom će se baviti (pogledati odgovor na pitanje iznad).

 

8. Da li se aktivnosti moraju realizovati u lokalnoj zajednici u kojoj je registrovano udruženje/medij? 

Ne, ali je važno je da postoji neka vrsta utemeljenosti i povezanosti sa lokalnom zajednicom u kojoj se planiraju aktivnosti, odnosno jasno obrazloženje zbog čega se aktivnosti planiraju u konkretnoj zajednici. 

 

9. Da li bilo koje pravno lice može da konkuriše za podršku u okviru programa “Menjaj na zeleno!”? 

Podrška u okviru ovog konkursa namenjena je isključivo:  

  • organizacijama civilnog društva koje su registrovane kao udruženja, fondacije ili zadužbine, u skladu sa važećim Zakonom o udruženjima ili Zakonom o zadužbinama i fondacijama;  
  • medijima čiji su izdavači kao pravna lica upisani u Registru medija u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima. 

Trebalo bi imati u vidu da su Izdavači medija (bilo da su nosioci ili partneri na projektu), u obavezi da uzmu u obzir važeću regulativu koja se odnosi na kontrolu državne pomoći. U slučaju da postoji opasnost kršenja propisa o državnoj pomoći, mediju može biti uskraćena finansijska podrška iz sredstava ovog Programa. 

 

10. Da li profitno lice može biti nosilac ili partner na projektu?

Ne, izuzev u slučaju da je reč o izdavaču medija, pri čemu je neophodno da izdavač bude pravno lice.

 

11. Da li se prilikom planiranja budžeta troškovi navode bez poreza na dodatu vredost (PDV)? 

Porez na dodatu vrednost nije dozvoljen trošak i potrebno je da stavke budžeta budu prikazane bez PDV-a. Kada je reč o odabranim organizacijama i medijima, svi računi će biti oslobađani od PDV-a prema jasno utvrđenoj proceduri, sa kojom će biti upoznati tokom treninga koji Beogradska otvorena škola bude organizovala. 

 

12. Da li je prihvatljivo aplicirati sa dve projektne ideje?

Ne, pri čemu treba imati u vidu da se organizacija/medij može pojaviti samo jednom kao nosilac ili partner na projektu. Ukoliko to nije slučaj (na primer, jedan medij je partner više organizacija ili je nosilac projekta u jednom slučaju a u drugom partner), prijava će biti odbačena. 

 

13. Da li prihvatljivo prijaviti se za program Menjaj na zeleno! ukoliko je organizacija/medij apricirala za neki drugi programa podrške Beogradske otvorene škole? 

Da, po uslovom da nije reč o istim predlozima projekata.

 

14. Da li je se projektne aktivnosti mogu sprovoditi u više gradova ili opština?

Dozvoljeno je da se projekat realizuje u više zajednice, s tim što je neophodno da u predlogu projekta bude jasno objašnjena opravdanost sprovođenja projekata u različitim gradovima i opštinama.

PRIJAVITE SE

Opširnije informacije o Programu podrške Menjaj na zeleno! u okviru projekta Zajedno za životnu sredinu, kao i svim uslovima za učešće u Programu pogledajte u Smernicama za podnošenje projektnih ideja, koje možete naći OVDE.  

Rok za podnošenje projektnih ideja je 28. jun 2024. godine, do 15 časova.

Ceo paket dokumenata možete preuzeti OVDE

Program se realizuje u okviru petogodišnjeg projekta „Zajedno za životnu sredinu“ koji sprovode Beogradska otvorena škola (BOŠ) i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije, Međunarodnom unijom za zaštitu prirode (IUCN), udruženjem ENECA, međunarodnom organizacijom The Nature Conservancy (TNC) i Američkom privrednom komorom u Srbiji (AmCham).  Više o projektu možete pročitati OVDE.