Odgovorili smo na 10 najčešće postavljenih pitanja u vezi sa konkursom “Menjaj na zeleno!”

14. 06. 2023.

 

Odgovorili smo na deset najčešće postavljenih pitanja u vezi sa trenutno otvorenim konkursom u okviru programa podrške "Menjaj na zeleno!"

 

1. Da li se na konkurs mogu prijaviti organizacije civilnog društva i/ili mediji koji do sada nisu imali prihode niti realizovane projekte, na primer, oni koji su tek osnovani? 

Organizacije odnosno mediji koji su tek osnovani, koji nemaju prethodno ostvarene prihode niti realizovane projekte ispunjavaju formalne uslove za konkurisanje. Važno je imati u vidu da je neophodno da iz projektnog predloga bude jasno da organizacija/medij poseduje odgovarajuće kapacitete za pripremu i izvođenje predloženog projekta.  


2. Na koji način se vrši praćenje lokalnih javnih politika i da li je to obavezna aktivnost? 

Praćenje lokalnih javnih politika treba da bude integralni deo svake uspešne projektne ideje. Analiza javnih politika će se vršiti prema metodologiji programa “Menjaj na zeleno!”. Organizacije odnosno mediji koji budu odabrani za dobijanje podrške će proći kroz obavezan trening, tokom kojeg će dobiti jasne smernice i uputstva za praćenje lokalnih javnih politika iz one oblasti za koju se prijavljuju u okviru Programa. Na primer, ukoliko se određena organizacija/medij prijavljuje za oblast upravljanje otpadom, ta organizacija/medij će vršiti analizu lokalnih javnih politika koja reguliše oblast upravljanja otpadom. 


3. Da li se može konkurisati za sredstva koja su manja od 5.000,00 USD? 

Tražena sredstva ne smeju biti manja od 5.000,00 USD, ni veća od 15.000,00 USD. U ovoj fazi konkurisanja, od podnosioca prijave se očekuje da u formi predloga budžeta naprave procenu troškova koji će im biti potrebni za realizaciju planiranih aktivnosti. Pun predlog projekta, uz pripremu matrice logičkog okvira i budžeta projekta, odabrane organizacije će pripremati uz mentorsku podršku dodeljenu od strane BOŠ tima tokom avgusta meseca 2023. 


4. Da li se prilikom planiranja budžeta troškovi navode bez poreza na dodatu vredost (PDV)? 

Porez na dodatu vrednost nije dozvoljen trošak i potrebno je da stavke budžeta budu prikazane bez PDV-a. Kada je reč o odabranim organizacijama i medijima, svi računi će biti oslobađani od PDV-a prema jasno utvrđenoj proceduri, sa kojom će biti upoznati tokom treninga koji Beogradska otvorena škola bude organizovala. 

  

5. Da li bilo koje pravno lice može da konkuriše za podršku u okviru programa Menjaj na zeleno!? 

Podrška u okviru ovog konkursa namenjena je isključivo: 

  • organizacijama civilnog društva koje su registrovane kao udruženja, fondacije ili zadužbine, u skladu sa važećim Zakonom o udruženjima ili Zakonom o zadužbinama i fondacijama;   

  • medijima čiji su izdavači kao pravna lica upisani u Registru medija u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima. 

  

Trebalo bi imati u vidu da su Izdavači medija (bilo da su nosioci ili partneri na projektu), u obavezi da uzmu u obzir važeću regulativu koja se odnosi na kontrolu državne pomoći. U slučaju da postoji opasnost kršenja propisa o državnoj pomoći, mediju može biti uskraćena finansijska podrška iz sredstava ovog Programa. 

U slučaju da niste registrovani kao udruženje, naša partnerska organizacija Mladi istraživači Srbije će krajem godine otvoriti poseban poziv u okviru projekta Zajedno za životnu sredinu koji će biti posebno namenjen neformalnim grupama.  


6. Da li se aktivnosti aplikanata moraju realizovati u lokalnoj zajednici u kojoj je registrovano udruženje/medij? 

Ne. Važno je da postoji poznavanje i povezanost sa lokalnom zajednicom u kojoj se planiraju aktivnosti, odnosno jasno obrazloženje zbog čega se aktivnosti planiraju u konkretnoj zajednici. 


7. Da li su partnerstva obavezna? 

Partnerstvo nije obavezno za učešće u Programu, ali će se prijavama podnetim u partnerstvu dati prednost u skladu sa Kriterijumima za ocenjivanje predloga projektnih ideja. Ukoliko se prijava podnosi u partnerstvu, potrebno je da sve partnerske organizacije i/ili mediji učestvuju u osmišljavanju i sprovođenju predloženog projekta, kao i u ostalim aktivnostima u okviru Programa. Od nosioca projekta se očekuje da u prijavi jasno navede ulogu partnera u sprovođenju aktivnosti predviđenih predlogom projekta. 


8. Da li je neophodno da partneri dolaze iz iste lokalne zajednice? 

Nije neophodno da partneri dolaze iz iste lokalne zajednice, već da aktivnosti koje sprovode odgovaraju potrebama zajednice ili zajednica u kojima se realizuju. 


9. Da li partnerstva mogu činiti dve ili više organizacija civilnog duštva, odnosno dva ili više medija?  

Partnerstva ne moraju podrazumevati saradnju između organizacije civilnog društva i medija, već je moguće partnerstvo između dve ili više organizacije ili dva ili više medija. Ukoliko se prijava podnosi u partnerstvu, potrebno je da sve partnerske organizacije i/ili mediji učestvuju u osmišljavanju i sprovođenju predloženog projekta, kao i u ostalim aktivnostima u okviru Programa. Od nosioca projekta se očekuje da u prijavi jasno navede ulogu partnera u sprovođenju aktivnosti predviđenih predlogom projekta. 


10. Koji je maksimalan procenat budžeta koji može biti opredeljen za ljudske resurse?  

Za učešće u ovom Programu ne postoji ograničenje koje se odnosi na procenat budžeta koji će biti opredeljen za ljudske resurse. Međutim, neophodno je da budžet bude realan i opravdan, u skladu sa planiranim aktivnostima. 


Opširnije informacije o Programu podrške Menjaj na zeleno!”, projektu Zajedno za životnu sredinu, kao i svim uslovima za učešće u Programu pogledajte u Smernicama za prijavljivanje, koje možete pronaći OVDE.

Ceo paket dokumenata neophodnih za učešće u Programu možete preuzeti OVDE 

Rok za podnošenje projektnih ideja je 5. jul 2023. godine, do 15h.  Predlozi projektnih ideja dostavljeni nakon postavljenog roka neće biti razmatrani. Prijavljivanje se vrši isključivo putem onlajn platforme kojoj možete pristupiti OVDE. 

Ukoliko imate još neku nedoumicu u vezi sa konkursom i programom “Menjaj na zeleno!”, možete se obratiti projektnom timu preko adrese zazivotnusredinu@bos.rs, najkasnije do 30. juna 2023. godine, do kraja radnog dana.  

U cilju obezbeđivanja ravnopravnog položaja svih organizacija civilnog društva i medija koji se prijavljuju za učešće, Beogradska otvorena škola ne može da daje mišljenje o ciljevima, očekivanim rezultatima i aktivnostima pojedinačnih predloženih projektnih ideja, kao i o drugim elementima predloga tokom trajanja otvorenog poziva. 

Program se realizuje u okviru petogodišnjeg projekta „Zajedno za životnu sredinu“ koji sprovode Beogradska otvorena škola (BOŠ) i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije, Međunarodnom unijom za zaštitu prirode (IUCN), udruženjem ENECA, međunarodnom ekološkom organizacijom The Nature Conservancy (TNC) i Američkom privrednom komorom u Srbiji (AmCham).  Više o projektu možete pročitati OVDE.